MEDICAL SECOND OPINION

Medical School

Gazi̇ University 1988


Post-Graduate Training

Dicle University 1993


Professional Experience

Ataşehi̇r Medicana Hospital (2021-)

Şi̇şli̇ Memorial Hospital (2017-2021)

Emsey Hospital 2016-2017)

Istanbul Medeni̇yet University, Director of Obgyn  (2012-2016)

Ümrani̇ye Education&research Hospital, Director of Obgyn (2005-2016) 

Türki̇ye Health Ministry, Gynocologic Oncology Subspecialty (2011

Mayo Clinic Arizona, Abd, Gynecologic Oncology-robotic Surgery (2010)

Ircad Strasburg Fransa Robotic Surgery Education (2008) 

İstanbul Ameri̇kan Hastanesi̇ Ivf Sertification (2006)

Gazi̇antep University, Professor & Director of Obgyn and (2002-2005)

Di̇cle University Asoc. Prof Dr  (1997-1999)

Di̇cle University  Obgyn Specialist (1993)

Gazi̇  University Medical Faculty  ( 1982 - 1988 )


Medical Interests

Gynecologic Cancers ( Cervical Cancers, Endometrial Cancers, Ovarian Cancers, Vulvar Cancers ), Laparoscopic Surgery,

Robotic Surgery,

Advanced Endometriosis Surgery,

Pelvic Prolapsus Surgery (Urogynecology)


Scientific Publications

NATIONAL PUBLICATIONS

Talip Gül, A. Ceylan Erden, Ahmet Göçmen, Kemal Doğan. Adolesan Gebeliklerde Maternal ve Fetal Prognoz Jinekoloji ve Obstetride Yeni Görüş ve Gelişmeler 4;137-141:1993 (Maternal and Fetal Prognosis in Adolescent Pregnancies).  
Murat Yayla, Ahmet Göçmen, A Ceylan Erden, O Nuri Aksu, Talip Gül. Coexisting hydatiform mole with a live fetus: A case repor Dicle Tıp Dergisi 20;131-133:1993
Murat Yayla, Ahmet Göçmen, A: Ceylan Erden, Ufuk Özelbaykal, Turgay Nergiz. Dicle Üniversitesinde 20. gebelik haftasından sonra saptadığımız acil olgular ve maternal mortalite. Zeynep Kamil Tıp Bülteni 25;171-176:1993
Talip Gül, A. Ceylan Erden, Murat Yayla, Ahmet Göçmen. Plasenta Previada prognoz Zeynep Kamil Tıp Bülteni 25;230-235:1993 (Placental Previada prognosis). 
Talip Gül, A. Ceylan Erden, Ahmet Göçmen, Cazip Kocabağlı. Abruptio placentae ve cerrahi tedavi riski. Zeynep Kamil Tıp Bülteni 24;225-228:1993 (Abruptio placentae and surgical treatment risk). 
Kadri Gül, Nezahat Özerdem, M Tufan, Ömer Mete, Ahmet Göçmen. Vaginal akıntı örneklerinin mikrobiyolojik olarak dereğerlendirilmesi. Dicle Tıp Dergisi 21;57-60: 1994 (Vaginal discharge samples’ microbiological evaluation). 
Talip Gül, Murat Yayla, Halil Kaya, Ahmet Göçmen, Fatih Ertürk. Maternal and fetal serum prolactin levels in cases of premature of membranes Acta Reproductive Turcica 16;18-21:1994 
Murat Yayla, Aslan Bilici, Ahmet Göçmen, M Yusuf Çelik, A Ceylan Erden Uterine arter notching in pregnancy Acta Reproductive Turcica 16;139-145:1994
Talip Gül, A. Ulvi Hakverdi, A. Ceyaln Erden, Ahmet Göçmen. Adneksiyal kitle nedeniyle ameliyat edilen 100 olgunun değerlendirilmesi Cerrahi Tıp Bülteni 3;156-159:1994 (Evaluation of 100 phenomena operated for adnexal mass lesion). 
Aslan Bilici, Mura Yayla, Ahmet Göçmen, Aşur Uyar, Murat Danacı, Masum Şimşek. Major fetal anomalilerde uterin arter, fetal aort, umblikal arter Doppler bulguları  Radyoloji ve Tıbbi Görüntüleme Dergisi 4;71-74:1994 (Uterine artery, fetal aorta and umbilical artery Doppler findings). 
Ahmet Göçmen, Murat Yayla, Talip Gül, A.Ceylan Erde.  Fetal Matürasyon tayininde amniotik sıvı glukoz düzeyi  Perinatoloji Dergisi 2;228-230:1994 (Amniotic fluid glucose level for determination of fetal maturation). 
Ali Ulvi Hakverdi, Ahmet Göçmen, A. Ceylan Erden, Atiye Vural, Ufuk Özelbaykal. Adenomyozisin klinik tanısı Yeni Tıp Dergisi 12;27-30:1995 (Clinical diagnosis of adenomyosis). 
Ahmet Göçmen, Ali Ulvi Hakverdi, Murat Yayla, Ali Ceylan Erden. Preeklamptik ve eklamptik gebelerde plazma fibronektin değerleri. Türkiye Klinikleri Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 5;157-160:1995 (Plasma fibronectin levels in preeclamptic and eclamptic pregnancies). 
Ali Ulvi Hakverdi, Murat Yayla, Ahmet Göçmen, Talip Gül, Ali Ceylan Erden, Semih Demiroğlu. Pelvik kitlelerde preoperatif Ca-125 seviyelerinin ve trombositozun klinik önemi Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 9;205-209:1995 (Importance of Preoperative CA-125 and thrombocytosis in pelvic mass lesions). 
Ahmet Göçmen, A Ulvi Hakverdi, Talip Gül, Erhan Toy. 59 Ektopik gebelik olgusunun değerlendirilmesi Cerrahi Tıp Bülteni 5;37-40:1996 (Evaluation of ectopic pregnancy case). 
Ahmet Göçmen, Mura Yayla, Ali Ceylan Erden, Erhan Toy, Nazmiye Şentürk. Uterin alt segment transvers insizyonun tek tabaka kontinü kapatılması Türkiye Klinikleri Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 6;36-38:1996 (Single layer continuous closure of uterine lower segment transverse incision). 
Ahmet Göçmen, Murat Yayla, Talip Gül, Ali Ceylan Erden. Fetal böbrek fonksiyonu fetal maturasyonun göstergesi olabilir mi? Zeynep Kamil Tıp Bülteni 28;559-62:1996 (Can fetal kidney function be an indicator of fetal maturation?) 
Ahmet Göçmen, Murat Yayla, A Ceylan Erden, Mehmet Demir, Nurten Akdeniz. Ağır preeklampsi ve eklampsinin iyileşmesinde postpartum küretajın etkisi Perinatoloji Dergisi 4;107-109:1996 (Effect of postpartum curettage on recovery of severe preeclampsia and eclampsia). 
Ahmet Göçmen, Semih Demiroğlu, Hüseyin Görmüş, A Ceylan Erden. İntraservikal prostoglandin E2 ve ekstraamniotik foley katater uygulaması ile servikal olgunlaşma Türkiye Klinikleri Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 6;121-124:1996 (Cervical maturation with intracervical prostaglandin E2 and extra-amniotic Foley catheter application). 
Ahmet Göçmen, Ufuk Özelbaykal, Hüseyin Görmüş. Rekürrens Hellp Sendromu Güneş Kadın Doğum Dergisi 12;118-119:1996 (Recurrent Hellp Syndrome). 
Ahmet Göçmen Semih Demiroğlu, Fahriye Ayık Sezer. Geç postpartum eklampsi: İki vaka takdimi Türkiye Klinikleri Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 6;231-232:1996 (Late postpartum eclampsia: Two case reports). 
Ahmet Göçmen, Nafi Yılmaz, Talip Gül, Erhan Toy. Benign ovarian kistlerin tedavisinde laparoskopi ve laparatominin yeri Türk Fertilite Dergisi 3;283-286:1996 (Evaluation of laparoscopy and laparotomy in treatment of benign ovarian cysts). 
Ahmet Göçmen, Talip Gül, Erhan Toy, A Ceylan Erden. Kliniğimizde 1983-1994 yılları arasında yapılan sezeryanların değerlendirilmesi Klinik Bilimler Kadın Doğum 2;90-92:1996 (Evaluations of C-sections performed in our clinic between 1983-1994). 
Ahmet Göçmen, Murat Yayla, Nafi Yılmaz Semih Demiroğlu, Osman Aksu. 35 yaş ve üzeri gebeliklerde maternal ve fetal prognoz Zeynep Kamil Tıp Bülteni 28;161-163:1996 (Maternal and fetal prognosis in pregnancies at 35 and over). 
Ali Ulvi Hakverdi, Ahmet Göçmen, Meral Aban, Talip Gül, Fahriye Sezer, Nafi Yılmaz. Histerektomi endikasyonları ve komplikasyonları Yeni Tıp Dergisi 13;103-106:1996 (Indications and complications of hysterectomy). 
Ahmet Göçmen, Ali Ceylan Erden, Fahriye Sezer, Nurten Akdeniz, Mehmet Karaca. İnfertil olgularda 500 diagnostik laparoskopinin değerlendirilmesi Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 10;180-182:1996 (Evaluation of 500 diagnostic laparoscopies in infertile phenomena). 
Ahmet Göçmen, Nafi Yılmaz, Fahriye Sezer, Mehmet  Demir, Gönül Kazancçı. Hiperprolaktinemi tedavisinde oral ve vaginal lisurid kullanımı Güneş Kadın Doğum Dergisi 12;179-181:1996 (Oral and vaginal lisuride use in hyperprolactinemia treatment). 
Ahmet Göçmen, Fahriye Sezer, Aydın Ketani, Ali Ceylan Erden. Ratlarda eksperimental olarak oluşturulan endometriozisin tedavisinde GnRHa ve Danazol’un etkinliği Türk Fertilite Dergisi 4;330-334:1996 (Efficiency of GnRHa and Danazol on experimental endometriosis on rats). 
Ramazan Çiçek, Güner Ulak, Ahmet Göçmen. The action of magnesium on the contractility of human and rat myometrium Okmeydanı Eğitim Hastanesi Bülteni 14;24-29:1996
Saffet Elçi, Kadri Gül, Nezahat Özerdem Akpolat, Ahmet Göçmen. An investigation on carriage of Lysteria Monocytogenes and related species in pregnant and non-pregnant women Turk J Med Sci 27;1-3:1997
Ahmet Göçmen, A Ceylan Erden. Testicular Feminization Dicle Tıp Dergisi 24;87-92:1997
 Ahmet Göçmen, Nurten Akdeniz, Abdullah Sarı, İsmail Hamdi Kara, A Ceylan Erden. Kronik Pelvik ağrılı 100 olgunun laparoskopik değerlendirilmesi İstanbul Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 1;36-38:1997 (Laparoscopic evaluation of 100 phenomena with chronic pelvic pain). 
Ahmet Göçmen, Nazmiye Şentürk, Murat Yayla, Nafi Yılmaz. Makrozomik bebek doğuran kadınlarda gebelik diyabetinin tesbiti İstanbul Jinekoloji ve Obsterik Dergisi 1;57-60:1997 (Determination of gestational diabetes in women that delivered macrosomic babies). 
Ahmet Göçmen, Nazmiye Şentürk, Nafi Yılmaz. İkinci trimester gebeliklerin sonlandırılması Güneş Kadın Doğum Dergisi 12;191-193:1997 (Termination of pregnancies in the second trimester). 
Ahmet Göçmen, A Ceylan Erden, Fahriye Sezer, Hüseyin Görmüş, Nurten Akdeniz. Primer amenoreli vakalarda konjenital genital anomaliler Türk Fertilite Dergisi 5;123-127:1997 (Congenital genital anomalies in primary amenorrhea cases). 
Ahmet Göçmen, Nurten Akdeniz, Abdullah Sarı, Nafi Yılmaz. Ovulasyonu tetiklemek amacıyla human koryonik gonadotropin/gonadotropin releasing hormon agonistlerinin kullanılması Klinik Bilimler & Doktor Dergisi 3;4:598-601:1997 (Use of human chorionic gonadotrophin/gonadotropin releasing hormone agonists for trigerring ovulation). 
Saffet Elçi, Kadri Gül, Nezahat Özerdem Akpolat, Ahmet Göçmen. Gebe kadınlarda B grubu streptokok kolonizasyonu Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları ( KLİMİK) Dergisi 10;2:76-7:1997 (Strep-B colonization in pregnant women). 
Murat Yayla, Ahmet Göçmen, Aslan Bilici, Nail Alp, A Ceylan Erden. Dicle Üniversitesinde 4 yıllık süre içinde yapılan kordosentez girişimleri Ultrasonografi Dergisi 1;21-25:1997 (Cordocentesis interventions performed in Dicle University for 4 years). 
Ali Ulvi Hakverdi, Ahmet Göçmen, Fahriye Sezer, Arif Güngören, Ali Ceylan Erden. Hiperemezis gravidarumda serum bHCG, Östradiol, Progesteronun değerlendirilmesi Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 11;84-87:1997 (Evaluation of serum beta-HCG, estrodiol, progesteron in hyperemesis gravidarium). 
Ahmet Göçmen, Ömer Satıcı, Mehmet Demir, Hüseyin Görmüş. Sezaryen sonrası ağrı kontrolünde postoperatif lidocaine infiltrasyonu Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi 7;153-155:1997 (Postoperative lidocaine infiltration in postoperative pain management after C-section). 
Engin Deveci, Orhan Tacar, Murat Akkuş, Ahmet Göçmen, Yusuf Nergis. Neonatal dönemde clomiphene citrate verilen ratların uterusunda meydana gelen histopatolojik değişiklikler Dicle Tıp Dergisi24;87-92:1997 (Histopathological changes in uterus of rats that received clomiphene citrate in neonatal period). 
Ahmet Göçmen Genital enfeksiyonlar; Bakteriyel vaginozis Obstetrik ve Sürekli Eğitim Dergisi 3;259-265:1999 (Genital infections; bacterial vaginosis). 
Ahmet Göçmen, Tülin Özsebzeci. Normal gebelikteki lipid değişiklikleri Perinatoloji Dergisi 10;23-25:2002 (Lipid changes in normal pregnancy). 
Karaca M, Yıldırım C, Göçmen A. Önceki gebelikte uygulanan klasik sezaryene bağlı spontan uterus rüptürü Türkiye Acil Tıp Dergisi 4;131-133:2004 (Spontaneous uterine rupture in classical C-section applied in previous pregnancy). 
Ayhan Özkur, Mehmet Karaca, Ahmet Göçmen, Metin Bayram, Akif Şirikçi. Cephalopagus conjoined twins presented with encephalocele; diagnostic role of ultrafast MR imaging Turkish Society of Radyology 12;90-92:2006
 Mehmet Karaca, Ahmet Göçmen. 24 haftalık kısmen rüptüre rudimenter horn gebelik;Ultrasonografi ile tanı;Olgu sunumu. Perinatoloji Dergisi 14;147-149:2006 (24-hour partially ruptured rudimentary horn pregnancy). 
Ahmet Göçmen, Fatih Şanlıkan. Menapoz ve menapozal dönemdeki hastaya yaklaşım Ümraniye Tıp Dergisi 1;27-38:2008 (Approach to menopause and patient in menopausal period). 
Ahmet Göçmen, Fatih Şanlıkan, Mustafa Uçar. Endometrium kanseri olgularında laparatomi ve robotik asiste laparoskopi sonuçlarının karşılaştırılması Ümraniye Tıp Dergisi 2;51-57:2009 (Laparotomy in endometrium cancer phenomena and comparison of robot-assisted laparoscopic results). 
Ahmet Göçmen, Fatih Şanlıkan, Mustafa Uçar Serviks Kanseri Cerrahisinde Robotik Asiste Radikal Histerektomi ile Açık Radikal Histerektomi Sonuçlarının Değerlendirilmesi Ümraniye Tıp Dergisi 2;58-63:2009 (Evaluation of Robot-Assisted Radical Hysterectomy and Open Radical Hysterectomy Results in Cervix Cancer Surgery).  
Ahmet Göçmen, Fatih Şanlıkan, Mustafa Gazi Uçar. Da Vinci ile opere edilen benign jinekolojik olgularda erken dönem sonuçlarımız Türkiye Klinikleri J Gynecol Obst 20(1);14-21:2010 (Early Results of Benign Gynecological Cases Operated with Da Vinci). 
Ahmet Göçmen, Fatih Şanlıkan, Mustafa Gazi Uçar. Jinekolojide Robotik Asiste
      Laparoskopik Cerrahi  Türkiye Klinikleri J Gynecol Obst  20(3);176-87:2010 (Robot-Assisted Laparoscopic Surgery). 
Neval Yaman Yörük, Ahmet Göçmen, Fatma Emrali, Yeşim Yeşilkaya. İzole Tubal 
Torsiyonun Laparoskopik Düzeltilmesi Türkiye Klinikleri J Gynecol Obst  22(4) 261-3:2012 (Laparoscopic Repair of İsolated Tubal Torsion). 


INTERNATIOANAL PUBLICATIONS

Göçmen A, Gül T, Sezer FA, Erden AC, Yılmaztürk A. Postpartum subcutaneous emphysema with pneumomediastinum Zentralblatt für Gynakologie 119:86-88;1997
Deveci E, Akkuş M, Tacar O, Sarı I, Göçmen A. Histopathological changes in the uterus and vagina of rats treated neonatally with tamoxiphene Singapore Journal of Obstetrics and Gynaecology 28;49-52:1997

Şahin H, Akay AF, Bircan MK, Göçmen A, Bircan Z. The first micturation times of the newborns  whose mothers were treated with magnesium sulfate. International Urology and Nephrology 32;651-653:2001

Göçmen A, Demirpolat N, Ayşin H. The efficacy of immediate postabortion intrauterine device insertion Clin Exp Obst&Gyn XXIX;274-276:2002

Göçmen A, Kara IH, Karaca M. The effects of add-back therapy with tibolone on myoma uteri Clin Exp Obst&Gyn XXIX;22-24:2002

Göçmen A, Göçmen M, Saraoğlu M. Early post-operative feeding after cesarean delivery J Int Med Res 30;506-511:2002

A Göçmen. A ruptured ovarian endometrioma mimicking ovarian malignacy: case report Eur J Gyneaecol Oncol XXIX;445-446:2003

M Bitiren, EA Cakmak, A Gocmen, SS Inaloz, I Sari, M Karakok, A Aydın. The relationship between expression of p53/bcl-2 and clinicopathological criteria in cervix squamous cell carcinomas Eur J Gynecol Oncol XXXIV;411-412:2003

Cuma Yıldırım, Sıtkı Goksu, Hasan Kocoglu, Ahmet Gocmen, Melek Akdogan, Nurullah Gunay. Perimortem cesarean delivery following severe maternal penetrating injury Yonsei Med J 45;561-563:2004

I Sari, A Gocmen, M Bitiren, EA Cakmak. The relation between expression of p53/bcl-2 and clinicopathological criteria in endometrioid adenocarcinomas of the endometrium Eur J Gynecol Oncol XXV;79-80:2004

A Gocmen, HS Inaloz, I Sari, SS Inaloz. Case report: Endometriosis in the Bartholin Gland Eur J Obstet Gynecol and Reprod Biol 114;;110-111:2004

E Dikensoy, I Kutlar, A Gocmen, CR Graves. Case report: Two cases of uterine septum with intrauterine device The British Journal of Radiology DOI:10 1259:2005

M Karaca, A Bayram, ME Kocoglu, A Gocmen, F Eksi. Comparison of clinical diagnosis and microbiological test results in vaginal infections Clin Exp Gynecol Obstet XXXII;172-174:2005

Mehmet Karaca, Alper Sevinc, Abdullah Aydın, Ahmet Gocmen, Suleyman Buyukberber, Celalettin Camci, Ibrahim Sari. Female adnexal tumor of probable Wolffian orgin diagnosed during the staging evaluation of extragonadal diffuse large B cell lymphoma Leukemia Lymphoma 46;929-933:2005

M Karaca, A Göçmen, A sari, MG Ugur. Effect of hysterosalpingography on serum cancer antigen (Ca-125) levels Eur J Gynecol Oncol XXVI;203-204:2005

M Karaca, H Kocoglu, A Gocmen. Comparison of lornoxicam with tradamol in patient-controlled analgesia after gynecologic surgery Eur J Gynecol Oncol XXVII;78-80:2006

Ebru Dikensoy, Ahmet Gocmen, Ibrahim Sari. A conservative approach to unilateral ovarian torsion in rat model Saudi Med J 28;1204-1207:2007

Ahmet Gocmen, Mehmet Karaca, Abdullah Sari. Conservative laparoscopic approach to adnexal torsion Arch Gynecol Obstet DOI 10;1007:2007

Ahmet Gocmen, Tuba Atak Mustafa Ucar, Fatih Sanlıkan. Laparoscopy assisted cystectomy for large adnexal cysts Arch Gynecol Obstet DOI 10;1007:2008

Ahmet Gocmen, Fatih Sanlıkan, Mustafa Gazi Ucar. Turkey’s experience of robotic-assisted laparoscopic hysterectomy: a series of 25 consecutive cases Arch Gynecol Obstet DOI 10.1007/s00404-009-1250-6:2009

Ahmet Gocmen, Fatih Sanlıkan, Mustafa Gazi Ucar. Comparison of robotic-assisted surgery  outcomes with laparotomy for endometrial cancer staging in Turkey Arch Gynecol  Obstet  282;539–545:2010

Ahmet Gocmen, Fatih Sanlıkan, Mustafa Gazi Ucar. Comparison of outcomes between  laparotomy and robotic technique for cervical cancer J Robotic Surg   4;123–128:2010  
 Ahmet Gocmen, Fatih Sanlıkan, Mustafa Gazi Ucar. Robotic-assisted sacrocolpopexy/   sacrocervicopexy repair of pelvic organ prolapse: Initial Experience Arch Gynecol Obstet 2012 Mar;285(3):683-8
 G Kır, MH Karabulut, MS Yılmaz, CS Topal, A Gocmen. Cytohystological correlation of endocervical gland involvement in high-grade squamous intraepithelial lesions.  Journal of Cytology Volume 29 April 2012; 2; 121-4.
Ahmet Gocmen, Fatih Sanlıkan, Mustafa Gazi Ucar. Robotic-assisted infrarenal aorticlymphadenectomy and pelvic lymphadenectomy for endometrial staging using a single docking procedure  Gynecologic Gynecologic Oncology Reports 2 (2012) 44–46
Göçmen A, Sanlıkan F, Uçar MG Robot-assisted hysterectomy vs total laparoscopic hysterectomy: a comparison of short-term surgical outcomes. Int J Med Robot. 2012 
Göçmen A, Sanlıkan F, Uçar MG. Comparison of robotic-assisted laparoscopic myomectomy outcomes with laparoscopic myomectomy. Arch Gynecol Obstet. 2012 Aug 30

Kir G, Karabulut M, Yilmaz M, Topal C, Gocmen A. Cytohistological correlation of endocervical gland involvement with high-grade squamous intraepithelial lesions. J Cytol. 2012 Apr;29(2):121-4. 

Göçmen A, Atak T. Diagnostic laparoscopy findings in unexplained infertility cases.Clin Exp Obstet Gynecol. 2012;39(4):452-3

Göçmen A, Şanlıkan F, Uçar MG. Robot-assisted hysterectomy vs total laparoscopic hysterectomy: a comparison of short-term surgical outcomes. Int J Med Robot. 2012 Dec;8(4):453-7. 

Göçmen A, Sanlıkan F, Uçar MG. Robotic-assisted sacrocolpopexy/sacrocervicopexy repair of pelvic organ prolapse:     initial experience. Arch Gynecol Obstet. 2012 Mar;285(3):683-8. Göçmen A, Şanlıkan F, Uçar MG. Comparison of robotic-assisted laparoscopic myomectomy outcomes with laparoscopic myomectomy. Arch Gynecol Obstet. 2013 Jan;287(1):91-6. Kir G, Gocmen A, Cetiner H, Topal CS, Yilmaz MS, Karabulut MH.
Clinical significance of benign endometrial cells found in papanicolaou tests of Turkish women aged 40 years and older. J Cytol. 2013 Jul;30(3):156-8. Göçmen A, Sanlıkan F. Two Live Births following Robotic-Assisted Abdominal Cerclage in Nonpregnant Women. Case Rep Obstet Gynecol. 2013;2013:256972. Sep 12Göçmen A, Sanlıkan F, Uçar MG.Robot-assisted tubal reanastomosis: initial experience in a single institution. Taiwan J Obstet Gynecol. 2013 Mar;52(1):77-80.  Kir G, Yilmaz MS, Cetiner H, Gocmen A, Alptekin F.
Significance of Foamy Histiocytes in Cervical Smears from Postmenopausal Women.
Acta Cytol. 2013 Nov 30.41. Göçmen A1, Sanlıkan F1, Avcı ME2. Robotic-assisted dissection of bulky lymph nodes in cervical cancer. Case Rep Obstet Gynecol. 2014;2014:965698. doi: 10.1155/2014/965698. Epub 2014 Apr 1.
Göçmen A1, Avcı ME2, Sanlıkan F1, Uçar MG3. Four Cases of Chylous Ascites following Robotic Gynecologic Oncological Surgery.
Case Rep Obstet Gynecol. 2014;2014:953965. doi: 10.1155/2014/953965. Epub 2014 Mar 4.
Kir G1, Yilmaz MS, Çetiner H, Gocmen A, Alptekin F. Significance of foamy histiocytes in cervical smears from postmenopausal women. Acta Cytol. 2014;58(1):42-6. doi: 10.1159/000356406. Epub 2013 Nov 30.
Uçar MG, Şanlıkan F, Göçmen A. Surgical Treatment of Scar Endometriosis Following Cesarean Section, a Series of 12 Cases. Indian J Surg. 2015 Dec;77(Suppl 2):682-6. Cekmez Y, Torun F, Göçmen A, Şanlıkan F. A hidden reason for menopausal symptoms in premenopausal aged women: depression. Int J Clin Exp Med. 2015 Apr 15;8(4):6277-81. 
Göçmen A, Güven Ş, Bağci S, Çekmez Y, Şanlıkan F. Comparison of maternal and fetal outcomes of IVF and spontaneously conceived twin pregnancies: three year experience of a tertiary hospital. Int J Clin Exp Med. 2015 Apr 15;8(4):6272-6.          
Şanlıkan F, Tufan F, Göçmen A, Kabadayı C, Şengül E. The evaluation of homocysteine level in patients with preeclampsia. Ginekol Pol. 2015 Apr;86(4):287-91. 
Göçmen A, Şanlıkan F. Immediate repair of an incompletely transected obturator nerve during robotic-assisted pelvic lymphadenectomy.
J Minim Invasive Gynecol. 2015 Feb;22(2):302-4. 
Cekmez Y, Göçmen A, Arslan O, Şanlıkan F, Bağcı Türkmen S A Rare Reason for Pelvic Pain in Pregnancy: Infectious Sacroiliitis. Case Rep Med. 2015;2015:690429. 
Şanlıkan F, Arslan O, Avcı ME, Göçmen A.Laparoscopic removal of an intrauterine device from the sigmoid colon. Pak J Med Sci. 2015 Jan-Feb;31(1):214-6. 
Avcı ME, Şanlıkan F, Çelik M, Avcı A, Kocaer M, Göçmen A. Effects of maternal obesity on antenatal, perinatal and neonatal outcomes. J Matern Fetal Neonatal Med. 2015;28(17):2080-3. 
Tuştaş Haberal E, Çekmez Y, Ulu İ, Divlek R, Göçmen A. Placenta percreta with concomitant uterine didelphys at 18 weeks of pregnancy: a case report and review of the literature. J Matern Fetal Neonatal Med. 2016 Nov;29(21):3445-8. 

Bozdag H, Guzin K, Gocmen A, Kabaca S, Usta A, Akdeniz Duran E The diagnostic value of frozen section for borderline ovarian tumours.  J Obstet Gynaecol. 2016 Jul;36(5):626-30.
Çekmez Y, Şanlıkan F, Göçmen A, Vural A, Türkmen SB Is Cryotherapy Friend or Foe for Symptomatic Cervical Ectopy?  Med Princ Pract. 2016;25(1):8-11.  
Çekmez Y, Korkmaz V, Çakır A, Göçmen A, Ergün Y, Gülşen S, Akpak YK Does metoclopramide exposure alter endometrial receptivity and decrease pregnancy rates?  J Matern Fetal Neonatal Med. 2016;29(16):2703-6.

Uçar MG, Şanlıkan F, Ilhan TT, Göçmen A, Çelik Ç Management of intra-abdominally translocated contraceptive devices, is surgery the only way to treat this problem?
 J Obstet Gynaecol. 2017 May;37(4):480-486. Vardar MA, Guzel AB, Taskin S, Gungor M, Ozgul N, Salman C, Kucukgoz-Gulec U, Khatib G, Taskiran C, Dünder I, Ortac F, Yuce K, Terek C, Simsek T, Ozsaran A, Onan A, Coban G, Topuz S, Demirkiran F, Takmaz O, Kose MF, Gocmen A, Seydaoglu G, Gumurdulu D, Ayhan A Could the Long-Term Oncological Safety of Laparoscopic Surgery in Low-Risk Endometrial Cancer also Be Valid for the High-Intermediate- and High-Risk Patients? A Multi-Center Turkish Gynecologic Oncology Group Study Conducted with 2745 Endometrial Cancer Cases. (TRSGO-End-001). NCurr Oncol. 2021 Oct 29;28(6):4328-4340.

Akış S, Kıran G, Göçmen A. The clinical importance of polyp size measurement through two-dimensional saline infusion sonohysterography prior to hysteroscopic resection in predicting premalignant and malignant endometrial lesions.
Int J Gynaecol Obstet. 2022 Jun;157(3):582-587. 


Awards and Acknowledgments:

Memberships: 

TURKISH  SOCIETY OF OBSTERICS&GYNECOLOGY 

TURKISH SOCIETY OF GYNECOLOGIC ONCOLOGY 

TURKISH SOCIETY OF MINIMALLY INVASIVE GYNECOLOGIC ONCOLOGY  

TURKISH SOCIETY OF MINIMALLY INVASIVE GYNECOLOGY 

TURKISH SOCIETY OF ROBOTIC SURGERY 

TURKISH SOCIETY OF GYNECOLOGIC ROBOTIC SURGERY 

SOCIETY OF EUROPIAN ROBOTIC GYNECOLOGIC SURGERY (SERGS) 

EUROPIAN SOCIETY OF GYNECOLOGIC ONCOLOGY (ESGO)

Medical Second Opinion
Female
Male
✓ Valid

I have read the information from the General Data Protection Regulation. I accept that my data is processed within the specified scope and that I can be contacted by Medicana Health Group and Medicana Group Companies for health services and personal communication.

Medicana Hospital Business Inc. and Medicana Samsun Private Healthcare Services Inc.'s controlling and affiliated companies ("Medicana Health Group") can provide all kinds of information, questionnaires, publicity, opening, invitations. and activity etc. I agree to send Commercial Electronic Messages (call, sms, e-mail, etc.) to me within the scope of reminders and other communication activities.

Whatsapp

Let Us Call You

x