MEDICAL SECOND OPINION

Medical School

Uludağ University Medical Faculty - 1996

Post-Graduate Training
Uludağ University Medical Faculty Internal Medicine Department / 2000-2004
Uludağ University Medical Faculty Gastroenterology Unit, 2004-2009

Professional Experience
Şanliurfa Education & Reserach Hospital Gastroenterology State Obligation – 2009-2011 
Bursa Vm Medicalpark Hospital Gastroenterology Specialist: 2011-2017


Medical Interests

Chronic Liver Diseases 8fatty Liver, Chronic Hepatitis-b, Chronic Hepatitis-c, Liver Cirrhosis), Peptic Ulcer, Gastroesophageal Reflux Disease, Inflammatory Bowel Diseases /crohn’s Disease, Ulcverative Colitis), Ercp (Calculi in Bile Ducts and Endoscopic Diagnosis and Treatment of Other Diseases of Bile Ducts).  

 

SCIENTIFIC PUBLICATIONS

Articles published in International Ref
ereed Journals: (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

The relationship of the degree of hepatic fibrosis with hyaluronic acid type 4 collagen anda procollagen type 3 N-terminal peptide levels in patients with chronic viral hepatitis. Irak K, Eminler AT, Ayyıldız T, Keskin M, Nak SG, Kıyıcı M, Gürel S, Gülten M, Dolar M Viral Hepatitis Journal, 2015; 21 (1): 8-12

The relation between liver histopathology and GGT levels in viral hepatitis: more important in hepatitis B. Eminler AT1, Irak K, Ayyildiz T, Keskin M, Kiyici M, Gurel S, Gulten M, Dolar E, Nak SG Turk J Gastroenterol. 2014 Aug;25(4):411-5. doi: 10.5152/tjg.2014.3693.
A case of torsion of the wandering spleen presenting as hypersplenism and gastric fundal varices.Irak K, Esen I, Keskın M, Emınler AT, Ayyildiz T, Kaya E, Kiyici M, Gürel S, Nak SG, Gülten M, Dolar E.Turk J Gastroenterol. 2011 Feb;22(1):93-7.

Baseline and salt-stimulated paraoxonase and arylesterase activities in patients with chronic liver disease: relation to disease severity. Keskin M, Dolar E, Dirican M, Kiyici M, Yilmaz Y, Gurel S, Nak SG, Erdinc S, Gulten M. Intern Med J. 2009 Apr;39(4):243-8.

Elevated serum levels of caspase-cleaved cytokeratin 18 (CK18-Asp396) in patients with nonalcoholic steatohepatitis and chronic hepatitis C. Yilmaz Y, Dolar E, Ulukaya E, Akgoz S, Keskin M, Kiyici M, Yerci O, Oral AY, Gul CB, Gurel S, Nak SG, Gulten M. Med Sci Monit. 2009 Apr;15(4):CR189-93

Articles Published in other International Refereed Journals

The Relationship of the Degree of Hepatic Fibrosis with Hyaluronic Acid, Type 4 Collagen and Procollagen Type 3 N-Terminal Peptide Levels in Patients with Chronic Viral Hepatitis. Irak K, Eminler AT, Ayyıldız T, Keskin M, Nak SG, Kıyıcı M, Gürel S, Gülten M, Dolar M. Viral Hepatitis Journal, 2015; 21(1): 8-12.

Bulletins published in the book ‘Proceedings’ and presented in International Scientific Meetings 

Serum Paraoxonase and Arylesterase Activity in the Evaluation of Chronic Liver Disease. Enver Dolar, Murat Keskin, Murat Kıyıcı, Selim Giray Nak, Selim Gürel, Macit   Gülten. 14th World Congress of the International Association of Surgeons, Gastroenterologists (and Oncologists), 2004

Noninvasive Serum Biomarkers May Help to Differentiate Steatohepatitis from Simple Steatosis. Engin Ulukaya, Enver Dolar, Yusuf Yılmaz, Semra Akgöz, Murat Keskin, Murat Kıyıcı, Sibel Aker, Arzu Yılmazer, Selim Gürel, Macit Gülten, Selim GirayNak.Hepatology, March 2007, Volume 1, Number 1.

Essays Published in International Refereed Journals 

Heliocobacter Pylori İzolatlarının Antibiyotik Direnç Oranları ve Klaritromisine Dirençli Suşların Saptanmasında E-test ve Floresan İn Situ Hibridizasyon Yöntemlerinin Karşlaştırılması. (Comparison of E-Test and FISH Methods in Determining Antibiotherapy Resistance Ratios of H. Pylori Isolates and Strains that are Resistant to Clarithromycin). Saliha Bakır Özbey, Cüneyt Özakın, Murat Keskin. Mikrobiyoloji Bülteni, 2009; 43: 227-234
Beslenme Amaçlı Ostomi Deneyimimiz. (Our Ostomy Experience for Nutrition) Türkay Kırdak, Halil Özgüç, Murat Keskin, Remzi İşçimen, Nermin Kelebek, Murat Kıyıcı, Nusret Korun, Sadık Kılıçturgay. Ulusal Cerrahi Dergisi. 2008; 24: 200- 204.

Fistülizan Crohn Hastalığında İnfliksimab Kullanımı Sonrasında Yaygın Tüberküloz Enfeksiyonu Gelişen  Bir Olgu- Reaktivasyon mu ? IRIS mı ? (A Phenomenon that developed Diffuse Tuberculosis Infection After Infliximab Use in Fistulating Crohn Disease). 

Murat Kıyıcı, Güze Özal, Enver Dolar, Macit Gülten, Selim Giray Nak, Selim Gürel, Hüseyin Uslusoy, Murat Keskin. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2006;32(2); 65-70.

Özofagus Darlıklarının Savary-Gilliard Tipi Polivinil Bujilerle Endoskopik Dilatasyonu.  Murat Kıyıcı, Ömer Fatih Ölmez, Selim Gürel, Enver Dolar, Macit Gülten, Selim Giray Nak, Murat Keskin, Hüseyin Uslusoy. Endoskopi. 2005; 16(1): 11-14. (Endoscopic Dilatation of Esophageal Stenoses with Savary-Gilliard Type Polyvinil Bougiese). 

Acil Dahiliye Ünitesi Hasta Profili: 1 Yıllık Deneyim. (Emergency Internal medicine Unit Patient Profile: 1 Year Experience).  Celaleddin Demircan, Cem Çekiç, Nalan Akgül, Ahmet Odabaşı, Nermin Çalışır,  Sinem Kıyıcı, Uğur Yuvanç, Cemile Haki, Murat Keskin. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2005;31(1); 39-43.
Bulletins published in the book of bulletins and presented in International Scientific Meetings

NATIONAL VERBAL NOTICES
Gastroenteroloji Ünitemizde Yapılan Kolonoskopik Polipektomi Sonuçlarımız. (Colonoscopic Polypectomy Outcomes Performed in our Gastroenterology Unit). Ahmet Tarık Eminler, Murat Keskin, Talat Ayyıldız, Kader Irak, Murat Kıyıcı, Selim Gürel, Enver Dolar, Macit Gülten, Selim Giray Nak. 5.Uludağ iç Haslalıkları Kongresi, Nisan 2009 (3), Bursa. 
Atrofik Gastritli Olgularda İntestinal Metaplazi Oranları. (Intestinal Metaplasia Ratiıs in Atrophic Gastritis Phenomena). Ahmet Tarık Eminler, Murat Keskin, Talat Ayyıldız, Kader Irak, Murat Kıyıcı, Selim Gürel, Enver Dolar Macit Gülten,Selim Giray Nak. 5. Hepatoloji Kongresi. SB-09, 2008 Antalya.
Nonalkolik Steatohepatitli ve Kronik Hepatit C Enfeksiyonlu Hastalarda Serum Kaspaz Kırılmış Sitokeratin 18(CK18-Asp396) Düzeyleri. (Serum Caspase Broken Down Cytokeratin 18 (CK18-Asp396) Levels in Patients with Non-Alcoholic Hepatic Steatosis and Chronic Hepatitis-C Infection). 
Yusuf Yılmaz, Enver Dolar, EnginUlukaya, Semra Akgöz, Murat Keskin, Murat Kıyıcı, Ömer Yerci, Arzu Yılmaztepe Oral, Cuma Bülentgül, Selim Gürel, Selim Giray Nak, Macit Gülten. 4. Hepato Gastroenteroloj Kongresi. SB/02,2007 Antalya
Non-alkololik Yağlı Karaciğerli Hastalarda (NAFLD) Steatohepatiti Basit Yağlanmadan Ayırmada Yeni Noninvaziv Biyomarkır Testler: M30 ve M65. (New Noninvasive Biomarker Tests for Dşferentiation of NAFLD Hepatic Steatosis from Simple Fatty Infiltration: M30 and M65). Yusuf Yılmaz, Enver Dolar, Engin Ulukaya, Semra Akgöz, Sibel Aker, Arzu Yılmaztepe, Macit Gülten, Selim Giray nak, Selim Gürel, Murat Kıyıcı, Murat Keskin. 23. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 2006 (18/06), İstanbul.
Apoptonekrotik Belirteçlerin Non-alkolik Yağlı Karaciğerli Hastalarda (NAFLD) Karaciğer Fibrozisinin Tahmininde Tanısal Değeri. (Diagnostic Value of Apoptonecrotic Markers in Predicting Liver Fibrosis in Patients with NAFLD. Yusuf Yılmaz, Enver Dolar, Engin Ulukaya, Semra Akgöz, Sibel Aker, Arzu Yılmaztepe, Macit Gülten, Selim Gray nak, Selim Gürel, Murat Kıyıcı, Murat Keskin. 3. Hepatoloji Kongresi. SB-03, 2006, Antalya.
Üriner Albümin Ekskresyonu Steatohepatit İçin Hem Erken Bir Tanı Belirteci Hem de Karaciğer Fibrozisi İçin Bir Prediktif Faktör mü ? (Is Urinary Albumin Excretion Both an Early Diagnostic Marker for Hepatic Steatosis and a Predictive Factor for Liver Fibrosis?). Yusuf Yılmaz, Enver Dolar, Engin Ulukaya, Semra Akgöz, Sibel Aker, Arzu Yılmaztepe, Macit Gülten, Selim Gray nak, Selim Gürel, Murat Kıyıcı, Murat Keskin. 3. Hepatoloji Kongresi. SB-02, 2006, Antalya.

Otoimmün Hepatit Tip I Hastaların Uzun Dönem Tedavi Sonuçları. (Long-term Treatment Outcomes in Patients with Autoimmune Hepatitis Type-I). Murat Kıyıcı, Enver  Dolar, Murat Keskin, Hüseyin Uslusoy, Macit Gülten, Selim Giray Nak, Selim Gürel. 2. Hepatoloji Kongresi. SB-03, 2005, Antalya.

Lamivudine Dirençli Kronik Hepatit B Enfeksiyonunda Adefovir Dipivoksil’ in Etkinliği. (Efficency of Adefovir Dipivoxyl in Lamivudine-resistant Chronic Hepatitis-B Infection). Tezcan Kaya, Selim Gürel, Murat Keskin, Murat Kıyıcı, Selim Giray Nak, Enver Dolar, Macit Gülten. 22. Ulusal Gastroenteroloji Haftası. SB 02/6, 2005, Malatya. 

NATIONAL POSTERS

Pegile İnterferon Alfa-2A ve Ribavirin İle Tedavi Edilen Kronik Hepatit C’ li Hastada Pegile İnterferon Alfa-2A’ ya Bağlı Akut Hepatitik Atak (Acute Hepatic Attack Secondary to Pegile Interferon Alpha-2A in a Chronic Hepatitis-C patient Patient Under Treatment with Pegile Interferon Alpha-2A and Ribavirin).Murat Keskin, Binnur Pınarbaşı Şimşek.  11. Hepato Gastroenteroloji Kongresi, PS-239, 2014, Magosa-Kıbrıs
Fitobezoar Tedavisinde Yeni Endoskopik Tedavi Yöntemi Bezoaratom Kullanımı: Olgu Sunumu Murat Keskin. 30. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, PS-120, 2013, Antalya (Bezoaratoma Use as a new Endoscopic Treatment for Phytobezoar: Case Report). 

ERCP İle Tanı Konulan Fasciola Hepatica Olgusu (A Fasciola Hepatica Phenomenon Diagnosed with ERCP). Murat Keskin, Aytaç Sayın, Ruşen Ali Soylu. 30. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, PS-051, 2013, Antalya Nadir Asit Sebebi: Echinococcus Alveolaris’ in Peritoneal Tutulumu. (Rare Cause of Ascites: Peritoneal Imvolvement of Echinococcus Alveolaris). Murat Keskin, Hülya Haksever, Feridun Aysu, Nuray Can, Binnur  Şimşek. 27. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, p464, 2010, Antalya.

Hemaodiyalize Giren Kronik Hepatit C Hastalarında Pegile interferon Alfa 2a ile Tedavi Sonu Yanıt Oranları. (End-of-treatment Response Rates with Pegile Interferon Alpha-2a in Chronic Hepatitis-C Patients receiving Hemodialysis). Ahmet Tarık Eminler, Murat Keskin, Selim Gürel, Murat Kıyıcı, Alparslan Ersoy, Talat Ayyıldız, Kader Irak, Enver Dolar, Macit Gülten, Selim Giray Nak. 27. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, P107, 2010, Antalya.

Spontan Bakteriyel Peritonit Kliniği İle Başvuran Eosinofilik Asit Olgusu. (An Eosinophilic Ascites Phenomenon Presenting with Spontaneous Bacterial Peritonitis). Ahmet Tarık Eminler, İsmail Yoğurt, Selim Gürel, Enver Dolar, Murat Keskin, Talat Ayyıldız, Kader Irak, Murat Kıyıcı, Macit Gülten, Selim Giray Nak. 5. Uludağ İç Hastalıkları Kongresi. P16,  2009, Bursa. 

Daha Önce Koledokojejunostomi Uygulanmış Caroli Sendromu; Olgu Sunumu. (Caroli Syndrome that Previously underwent Choledochojejunostomy: Case Report). Kader Irak, Enver Dolar, Murat Kıyıcı, İsmail Yoğurt, Murat Keskin, Talat Ayyıldız, Ahmet Tarık Eminler, Selim Gürel, Macit Gülten, Selim Giray Nak. 5. Uludağ İç Hastalıkları Kongresi. P18,  2009, Bursa. 

Hipersplenizm ve Gastrik Fundal Varislerle Başvuran Gezici Dalak Olgusu.  (A Wandering Spleen Phenomenon Presented with Hypersplenism and Gatsric Fundal Varices). Kader Irak, Enver Dolar, İrfan Esen, Ekrem Kaya, Nigar Varlıbaş, Murat Keskin, Talat Ayyıldız, Ahmet Tarık Eminler, Murat Kıyıcı, Selim Gürel, Macit Gülten, Selim Giray Nak. 5. Uludağ İç Hastalıkları Kongresi. P17,  2009, Bursa.

Kolestatik Tip Hepatitle Seyreden Akut EBV Enfeksiyonu. (Acute EBV Infection Manifesting with Cholestatic Type Hepatitis). Ahmet Tarık Eminler, Murat Keskin, Talat Ayyıldız, Kader Irak, Selim Gürel, Enver Dolar, Murat Kıyıcı,  Macit Gülten, Selim Giray Nak. 25. Ulusal Gastroenteroloji Haftası. PS-159, 2008, Adana.

Şilöz Asitli Hastada Tüberküloz Peritonit Tanısı. (Tuberculosis Peritonitis Diagnosis in a Patient with Chilious Ascites). Ahmet Tarık Eminler, Enver Dolar, Talat Ayıldız, Murat Keskin, Kader Irak, Murat Kıyıcı, Selim Gürel,Macit Gülten, Selim Giray Nak. PB- 09. 5. Hepato Gastroenteroloji Kongresi 2008 Antalya

Ülseratif Kolit ve Tromboemboli Riski: Major Tromboemboli Gelişen 3 Olgu Sunumu. Murat Keskin, Murat Kıyıcı, Selim Gürel, Enver Dolar, Selim Giray Nak, Macit Gülten. 23. Uusal Gastroenteroloi Kongresi. PB 14/54. 2006 İstanbul (Ulcerative Colitis and Thromboembolus Risk: Three Case Reports Who Developed Mahor Thromboembolus). 

Uzamış İntrahepatik Kolestazın Nadir Sebebi: Benign Rekürren İntrahepatik Kolestaz (BRIC).  (A Rare Cause of Prolonged Intrahepatic Cholesthasis: Benign Recurrent Intrahepatic Cholesthasis). Murat Keskin, Murat Kıyıcı, Selim Gürel, Enver Dolar, Selim Giray Nak, Macit Gülten. 23. Ulusal Gastroenteroloi Kongresi. PB 11/3. 2006 İstanbul

Hepatopulmoner Sendrom Tedavisinde Allium Sativumun(Sarımsak) Yeri: Olgu Sunumu. (The Place of Allium Sativum (Garlic) in Hepatopulmonary Syndrome Treatment: Case Report). Murat Keskin, Enver Dolar, Efnan Şentürk, Hasan Aydın, Murat Kıyıcı, Kürşat Keskin, Selim Grel, Selim Giray Nak, Macit Gülten. 23. Ulusal Gastroenteroloi Kongresi. PB 12/15. 2006 İstanbul

Rapunzel Sendromu: Olgu Sunumu. (Rapunzel Syndrome: Case Report). Murat Keskin, Murat Kıyıcı, Enver Dolar, Halil Özgüç, Serkan Torun, Naile Bolca, Selim Gürel, Selim Giray Nak, Macit Gülten. 23. Ulusal Gastroenteroloi Kongresi. PB 14/31. 2006 İstanbul

Spontan Asit Enfeksiyonlarının Tanısında İdrar Ayıraç Şeritlerinin Tanısal Değeri. Serkan Torun, Enver Dolar, Murat Keskin, Melda Sınırtraş, Murat Kıyıcı, Hüseyin Uslusoy, Emre Sarandöl, Selim Gürel, Selim Giray Nak, Macit Gülten. 23. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi. PB 14/32. 2006 İstanbul (Diagnostic Value of Urine Separation Strips in Spontaneous Asciyes Infections). 

Sağlık Çalışanlarında Üre Nefes Testi İle Helikobakter Pilori SıklııTaranması ve Dispepsi Semptomları İle İlişkisinin Değerlendirilmesi. (H. Pylori Screening in Healthcare Professionals with Urea Breath Test and Evaluation of Its Relation with Dyspepsia Symptoms).  Murat Kıyıcı, Murat Keskin, Macit Gülten, Selim Giray Nak, Selim Gürel, Enver Dolar, Hüseyin Uslusoy. 2. Hepato Gastroenteroloji Kongresi PB 20. 2005 Antalya

Nonalkolik Steatohepatit Olgularının HLA Statusu. (HLA Status in Phenomena of Nonalcoholic Hepatic Steatosis). Murat Kıyıcı, Murat Keskin, Sinem Kıyıcı, Selim Giray Nak, Selim Gürel, Enver Dolar, Macit Gülten. 22. Ulusal Gastroenteroloji Haftası PB 02/108, 2005 Malatya.

Karın Ağrısı Ve Asit İle Başlayan Erişkin Stil Hastalığı Olgusu. (An Adult Still Disease Phenomenon with onset of Abdominal Pain and Ascites). 
Murat Keskin, Murat Kıyıcı, Kürşat Keskin, Gökhan Çolpan, Enver Dolar, Macit Gülten, Selim gürel, Selim Giray Nak, Kamil Dilek, Serdar Kahvecioğlu. P119, V. Ulusal Hepatoloji Kongresi, 2005, İstanbul.

Karaciğerde İnfiltrasyon Alanları Gösteren Bir Hipereozinofilik Sendrom Olgusu. Murat Kıyıcı, Fatma Güze Özal, Nurullah Doğan, Murat Keskin, Hüseyin Uslusoy, Ahmet Tunalı, Selim Gürel, Selim Giray Nak, Enver Dolar, Macit Gülten. P117, V. Ulusal Hepatoloji Kongresi, 2005, İstanbul. (A Hypereosinophilic Syndrome Phenomenon Showing Infiltration Areas in Liver). 

Primeri Bilinmeyen Metastatik Kanserli Olgularımızın Analizi. (Analysis of Metastatic Cancer Patients with Unlnown Primary Disease). 
Murat Arslan, Ulviye Yalçınkaya,  Ender Kurt, Türkan Evrensel, Ömer Yerci, Mutlu Demiray, Güzin Gönüllü, Mehmet Batmazoğlu, Gülşah Elbüken,  Murat Keskin, Osman Manavoğlu. P10301, 5. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 2003, Antalya.

Evre I Meme Kanseri Vakalarımızın Klinik Değerlendirilmesi. (Clinical Evaluation of Stage-I Breast Cancer Cases). Güzin Gönüllü, Türkan Evrensel, Ender Kurt, Murat Arslan, Mutlu Demiray, Ökan Kanat, İsmet Taşdelen, Murat Keskin, Gülşah Elbüken, Osman Manavoğlu. P10307, 5. Ulusal İç Hastalıklaırı Kongresi. 2003, Antalya. 

Acil Dahiliye Ünitesine Başvuran Hastaların Analizi: 1 Yıllık Deneyim. (Analysis of Patients Presenting to Emergency Internal Medicine Unit: 1 Year of Experience). Celaleddin Demircan, Cem Çekiç, Nalan Akgül, Ahmet Odabaşı, Nermin Çalışır, Sinem Kıyıcı, Uğur Yuvanç, Cemile Haki, Murat Keskin. P30921, 5. Ulusal İç Hastalıklaırı Kongresi. 2003, Antalya. 

Üremik Asidoz Sonrası Gullian-Barre Sendromu Gelişen Bir Olgu Sunumu. (A Case Report That Developed Gullian-Barre Syndrome After Uremic Acidosis). Gaffar Karadoğan, Cem Çekiç, Metin Güçlü, Murat Keskin, Atiila Özkan, Mustafa Güllülü. P094, 4. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 2002, Antalya.

Weber Christian Hastalığına Bağlı Karaciğer ve Kas Tutulumu Olan Olgu Sunumu. (Case Report with Liver and Muscle Involvement Due to Weber-Christian Disease). Murat Keskin, Macit Gülten, Murat Kıyıcı, Ediz Dalkılıç, Selim Gürel, Selim Giray Nak, Faruk Memik. P26, 18. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2001, Antalya.

OTHER PUBLISHINGS(JOURNALS)

Acute myocardial infarction, ischemic cerebrovascular disease and variceal bleeding due to portal vein thrombosis in a patient with hereditary thrombophilia. Baran B, Yilmaz Y, Algin O, Keskin M, Kiyici M, Kocamaz G, Dolar E. Blood Coagul Fibrinolysis. 2008 Apr;19(3):243-6.

Impact of a basic nutrition course for residents at a faculty hospital. Did it make a difference in demand for nutrition consultations? Kirdak T, Iscimen R, Tanir B, Kelebek N, Keskin M, Korun N. Ann Nutr Metab. 2008;52(2):110-4. Epub 2008 Mar 18 Evaluation of leukocyte esterase and nitrite strip tests to detect spontaneous bacterial peritonitis in cirrhotic patients. Torun S, Dolar E, Yilmaz Y, Keskin M, Kiyici M, Sinirtas M, Sarandol E, Gurel S, Nak SG, Gulten M. World J Gastroenterol. 2007 Dec 7;13(45):6027-30. 

Soluble forms of extracellular cytokeratin 18 may differentiate simple steatosis from nonalcoholic steatohepatitis Yilmaz Y, Dolar E, Ulukaya E, Akgoz S, Keskin M, Kiyici M, Aker S, Yilmaztepe A, Gurel S, Gulten M, Nak SG. World J Gastroenterol. 2007 Feb 14;13(6):837-44.

Metacarpal brown tumor in secondary hyperparathyroidism due to vitamin-D deficiency. A  case report. Erturk E, Keskin M, Ersoy C, Kaleli T, Imamoglu S,  J Bone Joint Surg Am. 2005, Jun;87(6):1363

Medical Second Opinion
Female
Male
✓ Valid

I have read the Information in accordance with the General Data Protection Regulation. I accept that my personal data is processed within the specified scope and that I can be contacted for health services.

Medicana Hospital Business Inc. and Medicana Samsun Private Healthcare Services Inc.'s controlling and affiliated companies ("Medicana Health Group") can provide all kinds of information, questionnaires, publicity, opening, invitations. and activity etc. I agree to send Commercial Electronic Messages (call, sms, e-mail, etc.) to me within the scope of reminders and other communication activities.

WhatsApp

Let Us Call You

x